นายสุรสิตย์ กังวลกิจ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง


การใช้งาน Wi - Fi ฟรี

    ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง
 ชุมชนย่อย หมายถึง
        ชุมชนในเขตเทศบาลที่ประชาชนที่ประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีสภาพพื้นที่
 หรือภูมิศาสตร์ร่วมกัน เช่น ในเขตแนวถนน  ตรอก ซอย อาคารเรือนแถวเดียวกัน
 หรือมีลักษณะ เป็น Block หรือ Zone เดียวกัน เช่น คุ้ม ชุมชนแออัด หมู่บ้านจัดสรร  เป็นต้น
        โดยคณะกรรมการชุมชน จะประกอบด้วย
        1. ประธาน
        2. รองประธาน
        3. เลขานุการ
        4. ที่ปรึกษา
        5. ฝ่ายปกครอง
        6. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
        7. ฝ่ายการคลัง
        8. ฝ่ายสวัสดิการสังคม
        9. ฝ่ายสาธารณสุข
        10. ฝ่ายพัฒนาสมาชิก
        11. ฝ่ายการศึกษา


  รายชื่อชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง


 1. ชุมชนเซิดน้อย
 2. ชุมชนวัดบึงบน
 3. ชุมชนมาบกรูด
 4. ชุมชนหน้าสภาตำบล
 5. ชุมชนหนองปลาไหล
 6. ชุมชนหนองโคลน
 7 ชุมชนสวนผัก
 8. ชุมชนบุญประทีป
 9. ชุมชนเนื่องจำนงค์
 10. ชุมชนวิลล่า3
 11. ชุมชนคู่ขวัญ
 12. ชุมชนตะวันออก
 13. ชุมชนธารนที


 14. ชุมชนแสนรัก
 15. ชุมชนบ้านบึงสันติ
 16. ชุมชนวัฒนานุกิจ
 17 ชุมชนบวรธรรม
 18. ชุมชนวิฑูรย์ดำริ
 19. ชุมชนมังกร
 20. ชุมชนแสนสบาย1
 21. ชุมชนแสนสบาย2
 22. ชุมชนบึงทอง
 23. ชุมชนรัตนไพลิน
 24. ชุมชนสราญชล

 25. ชุมชนศาลเจ้ากวนอู
 26. ชุมชนศูนย์การค้า

 27 ชุมชนหน้าโรงเจ
 28. ชุมชนตลาดใหม่
 29. ชุมชนเซิดน้อย2
 30. ชุมชนกลองยาว
 31. ชุมชนรุ่งเรืองยิ่ง
 32. ชุมชนหลังวัดบึงล่าง
 33. ชุมชนตะวันออกเฟส 5
 34. ชุมชนหลังโรงเรียน
 35. ชุมชนหนองปลาไหล 2
 36. ชุมชนวิฑูรย์ดำริ 2

 37 ชุมชนเซิดน้อยเจริญธรรม
 38. ชุมชนอยู่สบาย
 39. ชุมชนตะวันออกประกายทอง


 40. ชุมชนวิลล่า3
 41 ชุมชนทรายทองโฮม
 42. ชุมชนทรายทองวิลเลจ
 43. ชุมชนพูนพิศ
 44. ชุมชนวิลล่าสมนาคุณ
 45. ชุมชนชวนใจ
 46. ชุมชนเทศบาลพัฒนา
 47. ชุมชนพูนพิศวิลล่า 3
 48. ชุมชนวิลล่า 3 พัฒนา
 49. ชุมชนทรายทองธานี
 50. ชุมชนสว่างธรรม
 51. ชุมชนวิศิษฐ์ชัย
 52. ชุมชนศีลธรรมสมาคม


 53. ชุมชนปรีชาราษฎร์รังสรรค์
 54 ชุมชนหนองโคลนฝั่งใต้
 55. ชุมชนกลางเมือง
 56. ชุมชนประสานใจ
 57. ชุมชนประชาร่วมใจ