"เว็บไซต์นี้ได้ถูกสร้างขึ้นจากการสนับสนุนทางด้านการเงินจากคณะกรรมาธิการยุโรป มุมมองความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้แสดงในที่นี้ ล้วนมาจากเทศบาลเมืองเสนา ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับความคิดเห็นอย่างเป็นทางการของ คณะกรรมาธิการยุโรป"
 
       
 

เทศบาลเมืองบ้านบึงแต่เดิมเป็นสุขาภิบาล และได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมืองวันที่ 15 กันยายน 2530 อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองชลบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 12,084 คน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินทรายมีการระบายน้ำดี ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน และประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย...

รายละเอียด>>

 
เทศบาลเมืองบ้านบึงยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การแข่งขันกีฬาต่างๆ การประชุมเวทีประชาคม โครงการ Augilath การอบรมวิชาชีพ...

รายละเอียด>>
 
 

ชลบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพตามเส้นทางสายบางนา-ตราด เป็นระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางชายทะเล ที่มีชื่อเสียงมาช้านาน ยังเป็นแหล่งเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย  โดยมีการทำนา ทำไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลัง ทำสวนมะพร้าว ทำการประมงน้ำลึก น้ำตื้น และอุตสาหกรรมโรงงาน

รายละเอียด>>

 
 
 

โครงการ Asia Urbs เป็นโครงการที่เกิดจากการให้ความสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานร่วมมือกัน
ในด้านการกระจายอำนาจ โดยเน้นการเพิ่มความเข้าใจ และความตระหนักอันดี ระหว่างประเทศในเอเชียและประเทศในทวีปยุโรป

รายละเอียด>>

 

 

 
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางสังคม
โครงสร้างการบริหาร
สิ่งแวดล้อม
แผนที่ของเทศบาล
กิจกรรมของเทศบาล
งานประเพณีและวัฒนธรรม
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
เทศกาลงานประเพณี
การเดินทาง
โรงแรมที่พักและร้านอาหาร
ของฝากและของที่ระลึก
Asia-Urbs
Augilath
Partners
Results
Contact us
Compuplan
Asia Urbs
Mill & St.Hubert
Son & Breugel
Cologne
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองเสนา
จังหวัดชลบุรี
เงินด่วน